Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 06/VBHN-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam[1].

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn tuyến đường vận chuyển và các cặp cửa khẩu của Việt Nam để vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.

Trong trường hợp điều ước quốc tế liên quan đến quá cảnh hàng hóa mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển quá cảnh hàng hóa giữa Việt Nam với nước ngoài.

Điều 3. Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa[2]

Tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ nhu cầu, điều kiện thực tế, Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố bổ sung hoặc sửa đổi danh mục tuyến đường, cửa khẩu vận chuyển quá cảnh hàng hóa để các đơn vị vận tải lựa chọn thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành[3]

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng

Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

BỘ TRƯỞNG

Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC[4]

TUYẾN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STTCửa khẩu nhập hoặc xuấtTuyến đườngCửa khẩu xuất hoặc nhập
1CK Móng CáiQL18 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – QL6 – QL279

QL18 – QL10 – QL5 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – QL279

CK Tây Trang
QL18 – QL10 – QL1 – QL217

QL18 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

CK Na Mèo
QL18 – QL10 – QL1 – QL7

QL18 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

CK Nậm Cắn
QL18 – QL10 – QL1 – QL8

QL18 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

CK Cầu Tre
QL18 – QL10 – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL18 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo
QL18 – QL10 – QL1 – QL9

QL18 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

CK Lao Bảo
QL18 – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40CK Bờ Y
QL18 – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19CK Lệ Thanh
QL18 – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13CK Hoa Lư
QL18 – QL10 – QL1 – QL22ACK Mộc Bài
QL18 – QL10 – QL1 – QL22A – QL22BCK Xa Mát
QL18 – QL10 – QL1 – QL62

QL18 – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
QL18 – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL18 – QL10 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
QL18 – QL10 – QL1 – QL91

QL18 – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên
QL18 – QL10 – QL1 – QL80

QL18 – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Hà Tiên
QL18 – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL18 – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

CK Thường Phước
QL18 – QL10 – QL1 – QL91

QL18 – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Vĩnh Xương
QL18 – QL10 – QL5 – Đường đô thịCB Hải Phòng
2CK Hữu NghịQL1 – Đường đô thị – QL6 – QL279

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường đô thị – QL6 – QL279

CK Tây Trang
QL1 – QL18 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL1 – QL217

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL217

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL217

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL217

QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

CK Na Mèo
QL1 – QL7

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL7

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

CK Nậm Cắn
QL1 – QL8

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL8

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

CK Cầu Treo
QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL15 –

Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo
QL1 – QL9

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL9

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

CK Lao Bảo
QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

CK Bờ Y
QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

CK Lệ Thanh
QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

CK Hoa Lư
QL1 – QL22A

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL22A

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

CK Mộc Bài
QL1 – QL22A – QL22B

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL22A – QL22B

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

CK Xa Mát
QL1 – QL62

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL62

QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QLN2 –

ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL91

QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên
QL1 – QL80

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL80

QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Hà Tiên
QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

CK Thường Phước
QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL91

QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Vĩnh Xương
QL1 – QL5 – Đường đô thị

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL5 – Đường đô thị

QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòng
3CK Tà LùngQL3 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – QL279

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL6 – QL279

CK Tây Trang
QL3 – QL1 – QL217

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 –

QL1 – QL217

QL3 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – QL1 – QL217

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL217

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

CK Na Mèo
QL3 – QL1 – QL7

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

QL3 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL7

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ –

ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

CK Nậm Cắn
QL3 – QL1 – QL8

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

QL3 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL8

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

CK Cầu Treo
QL3 – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 –

QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL3 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL15 – QL12A

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo
QL3 – QL1 – QL9

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

QL3 – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL9

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

CK Lao Bảo
QL3 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

CK Bờ Y
QL3 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

CK Lệ Thanh
QL3 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

CK Hoa Lư
QL3 – QL1 – QL22A

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL22A

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

CK Mộc Bài
QL3 – QL1 – QL22A – QL22B

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

CK Xa Mát
QL3 – QL1 – QL62

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL62

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

QL3 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
QL3 – QL1 – QL30

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30

QL3 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL3 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
QL3 – QL1 – QL91

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL3 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên
QL3 – QL1 – QL80

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

QL3 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL80

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Hà Tiên
QL3 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

CK Thường Phước
QL3 – QL1 – QL91

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL3 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL3 – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Vĩnh Xương
QL3 – QL1 – QL5 – Đường đô thị

QL3 – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – QL5 – Đường đô thị

QL3 – ĐCT Hà Nội – Thái Nguyên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòng
4CK Thanh ThủyQL2 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – QL6 – QL279CK Tây Trang
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL217

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL217

QL2 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

CK Na Mèo
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL7

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

QL2 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

CK Nậm Cắn
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL8

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

QL2 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

CK Cầu Treo
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

QL2 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL9

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

QL2 – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

CK Lao Bảo
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

CK Bờ Y
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

CK Lệ Thanh
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

CK Hoa Lư
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL22A

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

CK Mộc Bài
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

CK Xa Mát
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL62

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

QL2 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL30

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30

QL2 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

QL2 – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL91

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên
QL2 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL80

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

QL2 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Hà Tiên
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

QL2 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

CK Thường Phước
QL2 – Đường đô thị – QL1 – QL91

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

QL2 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

QL2 – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Vĩnh Xương
QL2 – Đường 5 kéo dài – QL5 – Đường đô thị

QL2 – Đường 5 kéo dài – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòng
5CK Lào CaiQL4D – QL12 – QL279CK Tây Trang
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL217

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL1 – QL217

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL217

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL217

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

CK Na Mèo
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL7

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL7

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL7

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

CK Nậm Cắn
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL8

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL8

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL8

CK Cầu Treo
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL8
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL9

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL9

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL9

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – Đại lộ Thăng Long – QL21 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

CK Lao Bảo
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

CK Bờ Y
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

CK Lệ Thanh
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

CK Hoa Lư
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL22A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL22A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A

CK Mộc Bài
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL22A – QL22B

CK Xa Mát
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL22A – QL22B

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Thường Phước
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Vĩnh Xương
ĐCT Lào Cai – Hà Nội – Đường đô thị – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – Đường Pháp Vân – Cầu Giẽ – ĐCT Cầu Giẽ – Ninh Bình – QL10 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL2 – Đường 5 kéo dài – QL5 – Đường đô thị

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – QL5 – Đường đô thị

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL2 – Đường 5 kéo dài – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

ĐCT Lào Cai – Hà Nội – QL18 – QL1 – ICD Tiên Sơn – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòng
6CK Tây TrangQL279 – QL6 – Đường đô thị – QL1 – QL5 – Đường đô thị

QL279 – QL6 – Đường đô thị – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòng
QL279 – QL6 – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Đường đô thịSB Nội Bài
7CK Na MèoQL 217 – QL1 – QL10 – QL5 – Đường đô thịCB Hải Phòng
QL217 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – Đường Nghi Sơn – Bãi TrànhBC tổng hợp Nghi Sơn

(CB Nghi Sơn)

QL217 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL47 – QL1 – Đường đô thịBC Lệ Môn

(CB Nghi Sơn)

QL217 – QL1 – ĐT536 – QL46BC Cửa Lò

(CB Nghệ An)

QL217 – QL1 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL217 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Đường đô thị
8CK Nậm CắnQL7 – QL1 – QL10 – QL5 – Đường đô thịCB Hải Phòng
QL7 – QL1 – ĐT536 – QL46BC Cửa Lò

(CB Nghệ An)

QL7 – Đường Hồ Chí Minh – Đường Nghi Sơn – Bãi TrànhBC tổng hợp Nghi Sơn

(CB Nghi Sơn)

QL7 – QL1 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL7 – Đường Hồ Chí Minh – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Đường đô thị
9CK Cầu TreoQL8 – QL1 – QL10 – QL5 – Đường đô thịCB Hải Phòng
QL8 – Đường Hồ Chí Minh – Đường Nghi Sơn – Bãi TrànhBC tổng hợp Nghi Sơn

(CB Nghi Sơn)

QL8 – QL1 – ĐT536 – QL46BC Cửa Lò

(CB Nghệ An)

QL8 – QL1 – QL12CBC Vũng Áng

(CB Hà Tĩnh)

QL8 – Đường Hồ Chí Minh – QL15 – QL1 – QL12C
QL8 – Đường Hồ Chí Minh – QL15 – QL1 – Đường vào cảngBC Gianh, BC Hòn La

(CB Quảng Bình)

QL8 – QL1 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL8 – Đường Hồ Chí Minh – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Đường đô thị
10CK Cha LoQL12A – Đường Hồ Chí Minh – QL15 – QL1 – QL10 – QL5 – Đường đô thCB Hải Phòng
QL12A – Đường Hồ Chí Minh – Đường Nghi Sơn – Bãi TrànhBC tổng hợp Nghi Sơn

(CB Nghi Sơn)

QL12A – QL1 – ĐT536 – QL46BC Cửa Lò

(CB Nghệ An)

QL12A – Đường Hồ Chí Minh – QL8 – QL1 – ĐT536 – QL46
QL12A – QL12CBC Vũng Áng

(CB Hà Tĩnh)

QL12A – QL1 – Đường vào cảngBC Gianh, BC

Hòn La

(CB Quảng Bình)

QL12A – QL1 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL12A – Đường Hồ Chí Minh – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Đường đô thị
11CK Lao BảoQL12A – Đường Hồ Chí Minh – QL15 – QL1 – QL10 – QL5 – Đường đô thịCB Hải Phòng
QL9 – Đường Hồ Chí Minh – Đường Nghi Sơn – Bãi TrànhBC tổng hợp Nghi Sơn

(CB Nghi Sơn)

QL9 – Đường Hồ Chí Minh – QL8 – QL1 – ĐT536 – QL46BC Cửa Lò

(CB Nghệ An)

QL9 – QL1 – QL12CBC Vũng Áng

(CB Hà Tĩnh)

QL9 – QL1 – Đường vào cảngBC Gianh, BC Hòn La

(CB Quảng Bình)

QL9 – QL1 – Đường đô thịCB Đà Nẵng
QL9 – QL1 – QL22ACK Mộc Bài
QL9 – QL1 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL9 – Đường Hồ Chí Minh – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Đường đô thị
12CK Bờ YQL40 – QL14 – QL19CK Lệ Thanh
QL40 – QL14 – QL13CK Hoa Lư
QL40 – QL14 – QL13 – QL1 – QL22ACK Mộc Bài
QL40 – QL14 – QL13 – QL1 – QL22A – QL22BCK Xa Mát
QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – QL10 – QL5 – Đường đô thịCB Hải Phòng
QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – Đường Nghi Sơn – Bãi TrànhBC tổng hợp Nghi Sơn

(CB Nghi Sơn)

QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – ĐT536 – QL46BC Cửa Lò

(CB Nghệ An)

QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – QL12CBC Vũng Áng

(CB Hà Tĩnh)

QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – Đường vào cảngBC Gianh, BC Hòn La

(CB Quảng Bình)

QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – Đường đô thịCB Đà Nẵng
QL40 – QL14 – QL24 – QL1 – QL24CCB Dung Quất
QL40 – QL14 – QL19CB Quy Nhơn
QL40 – QL14 – QL13 – QL1 – Đường đô thịCB TP. Hồ Chí Minh
QL40 – QL14 – QL13 – QL1 – QL51 – Đường đô thịCB Vũng Tàu
QL40 – QL14 – QL14B – QL1 – Đường đô thịSB Nội Bài
QL40 – QL14 – QL13 – QL1 – Đường đô thịSB Tân Sơn Nhất
13CK Lệ ThanhQL19 – QL14 – QL14B – QL1 – Đường đô thịCB Đà Nẵng
QL19CB Quy Nhơn
QL19 – QL14 – QL13 – QL1 – QL51 – Đường đô thịCB Vũng Tàu
QL19 – QL14 – QL13 – QL1 – Đường đô thịCB TP. Hồ Chí Minh
QL19 – QL14 – QL13 – QL1 – Đường đô thịSB Tân Sơn Nhất
14CK Hoa LưQL13 – QL1 – QL19CB Quy Nhơn
QL13 – QL1 – QL51 – Đường đô thịCB Vũng Tàu
QL13 – QL1 – Đường đô thịCB TP. Hồ Chí Minh
QL13 – QL1 – Đường đô thịSB Tân Sơn Nhất
15CK Mộc BàiQL22A – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL22A – QL1 – ĐT743 – Cảng Tổng hợp Bình Dương – ĐT743 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

 

CB Vũng Tàu
QL22A – QL1 – Đường đô thị

QL22A – QL1 – ĐT743 – Cảng Tổng hợp Bình Dương – ĐT743 – QL1 – Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Min
QL22A – QL1 – Đường đô thịSB Tân Sơn Nhất
16CK Xa MátQL22B – QL22A – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL22B – QL22A – QL1 – ĐT743 – Cảng Tổng hợp Bình Dương – ĐT743 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu
QL22B – QL22A – QL1 – Đường đô thị

QL22B – QL22A – QL1 – ĐT743 – Cảng Tổng hợp Bình Dương – ĐT743 – QL1 – Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh
QL22B – QL22A – QL1 – Đường đô thịSB Tân Sơn Nhất
17CK Bình HiệpQL62 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL62 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu
QL62 – QL1 – Đường đô thị

QL62 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh
QL62 – QL1 – Đường đô thị

QL62 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất
18CK Dinh BàQL30 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL30 – ĐT843 – ĐT844 – ĐT845 – QLN2 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu

 

QL30 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

QL30 – ĐT843 – ĐT844 – ĐT845 – QLN2 – QL1 – Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh
QL30 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

QL30 – ĐT843 – ĐT844 – ĐT845 – QLN2 – QL1 – Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất
19Tịnh BiênQL91 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL91 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu
QL91 – QL1 – Đường đô thị

QL91 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh
QL91 – QL1 – Đường đô thị

QL91 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất
20CK Hà TiênQL80 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL80 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu
QL80 – QL1 – Đường đô thị

QL80 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

CB TP. Hồ Chí Minh
QL80 – QL1 – Đường đô thị

QL80 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất
21CK Thường PhướcQL30 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL51 – Đường đô thị

ĐT841 – QL30 – ĐT843 – ĐT844 – ĐT845 – QLN2 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu
QL30 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

ĐT841 – QL30 – ĐT843 – ĐT844 – ĐT845 – QLN2 – QL1 – Đường đô thị

Tuyến sông Tiền – Cửa Tiểu – Đường Biển

CB TP. Hồ Chí Minh
QL30 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

ĐT841 – QL30 – ĐT843 – ĐT844 – ĐT845 – QLN2 – QL1 – Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất
22CK Vĩnh XươngQL91 – QL1 – QL51 – Đường đô thị

QL91 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL51 – Đường đô thị

CB Vũng Tàu

 

QL91 – QL1 – Đường đô thị

QL91 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

Tuyến sông Hậu – Kênh Quan Chánh Bố – Cửa Định An – Đường biển

CB TP. Hồ Chí Minh

 

Tuyến sông HậuCB Cần Thơ
QL91 – QL1 – Đường đô thị

QL91 – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – Đường đô thị

SB Tân Sơn Nhất
23Ga Đồng ĐăngTuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường Đô Thị – QL1 – QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường Đô Thị – QL1 – QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – QL1 – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Thanh Hóa – Ga Thanh Hóa – Đường đô thị – QL1 – QL47 – Đường Hồ Chí Minh – QL15 – QL217

CK Na Mèo
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Nghệ An – Ga Vinh – Đường đô thị – QL1 – QL7

CK Nậm Cắn

 

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Hà Tĩnh – Ga Hương Phố – Đường Hồ Chí Minh – QL8

CK Cầu Treo
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Quảng Bình – Ga Đồng Hới – Đường đô thị – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo

 

 

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Quảng Trị – Ga Đông Hà – Đường đô thị – QL9

CK Lao Bảo

 

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Đà Nẵng – Ga Đà Nẵng – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Định – Ga Quy Nhơn – Đường đô thị – QL19 – QL14 – QL40

CK Bờ Y
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Định – Ga Quy Nhơn – Đường đô thị – QL19

CK Lệ Thanh
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL13

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL13

CK Hoa Lư

 

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL22A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL22A

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL22A

CK Mộc Bài
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

CK Xa Mát
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Hà Tiên
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

CK Thường Phước

 

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Vĩnh Xương
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL5 – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL5 – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòng
Tuyến đường sắt Lạng Sơn – Kép – Ga Cái LânBC tổng hợp Cái Lân

(CB Quảng Ninh)

24Ga Lào CaiTuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường Đô Thị – QL1 – QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường Đô Thị – QL1 – QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – QL1 – Đường đô thị – QL6 –

Đường Hồ Chí Minh – QL217

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Thanh Hóa – Ga Thanh Hóa – Đường đô thị – QL1 – QL47 – Đường Hồ Chí Minh – QL15 – QL217

CK Na Mèo

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL7

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Nghệ An – Ga Vinh – Đường đô thị – QL1 – QL7

CK Nậm Cắn

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL8

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hà Tĩnh – Ga Hương Phố – Đường Hồ Chí Minh – QL8

CK Cầu Treo
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL15 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Quảng Bình – Ga Đồng Hới – Đường đô thị – Đường Hồ Chí Minh – QL12A

CK Cha Lo
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL6 – Đường Hồ Chí Minh – QL9

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Quảng Trị – Ga Đông Hà – Đường đô thị – QL9

CK Lao Bảo
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Đà Nẵng – Ga Đà Nẵng – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL40

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Định – Ga Quy Nhơn – Đường đô thị – QL19 – QL14 – QL40

CK Bờ Y
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL19

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL19

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL19

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Định – Ga Quy Nhơn – Đường đô thị – QL19

CK Lệ Thanh

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Đà Nẵng – Ga Đà Nẵng – Đường đô thị – QL1 – QL14B – QL14 – QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL13

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL13

CK Hoa Lư

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL22A

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL22A

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL22A

CK Mộc Bài

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL22A – QL22B

CK Xa Mát
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL62

CK Bình Hiệp
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QLN2 – ĐT845 – ĐT844 – ĐT843 – QL30

CK Dinh Bà
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

CK Tịnh Biên

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL80

CK Hà Tiên

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL30 – ĐT841

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – Đường đô thị – CB TP.Hồ Chí Minh – Đường biển – Cửa Tiểu – Sông Tiền

CK Thường Phước

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – ĐCT TP HCM – Trung Lương – QL1 – QL91

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Bình Dương – Ga Sóng Thần – Đường đô thị – QL1 – Đường đô thị – CB TP. Hồ Chí Minh – Đường biển – Cửa Định An – Kênh Quan Chánh Bố – Sông Hậu

CK Vĩnh Xương

 

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – QL5 – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Giáp Bát – Đường đô thị – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – QL5 – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Ga Yên Viên – Đường đô thị – QL1 – ĐCT Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Đường đô thị

CB Hải Phòn
Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Kép – Ga Cái LânBC tổng hợp Cái Lân

(CB Quảng Ninh)

 

Ghi chú: các cụm từ viết tắt như sau

1.  ĐCT – viết tắt của từ “Đường cao tốc”;

2.  QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”;

3.  ĐT – viết tắt của từ “Đường tỉnh”;

4.  CK – viết tắt của từ “Cửa khẩu”;

5.  CB – viết tắt của từ “Cảng biển”;

6.  SB – viết tắt của từ “Sân bay”;

7.  BC – viết tắt của từ “Bến cảng”.

 

 

[1] Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ký ngày 09 tháng 4 năm 1994;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký ngày 13 tháng 3 năm 2009;

Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký ngày 26 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.”

[2] Điều này được bổ sung, sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT- BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

[3] Điều 2 của Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 quy định như sau:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015

2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết./.”

[4] Phụ lục này được thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Bản quyền © 2017 thuộc Công ty Luật MP