Category: CÁC LĨNH VỰC KHÁC 2006

Luật số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội : Luật Chứng khoán

QUỐC HỘI ______ Luật số: 70/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________   LUẬT CHỨNG KHOÁN   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày […]
Read More