Category: CÁC LĨNH VỰC KHÁC 2008

Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 22/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008   LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, […]
Read More

Luật số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 23/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008 LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More