Category: CÁC LĨNH VỰC KHÁC 2009

Nghị định số: 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

CHÍNH PHỦ Số: 78/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam ___________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính […]
Read More

Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

QUỐC HỘI __________  Luật số: 30/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________   LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo […]
Read More