Category: CÁC LĨNH VỰC KHÁC 2012

Luật số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội : LUẬT XUẤT BẢN

QUỐC HỘI __________ Luật số: 19/2012/QH13   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________________________     LUẬT XUẤT BẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo […]
Read More