Category: ĐẦU TƯ 2007

Nghị định của Chính phủ số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 121/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ   CHÍNH PHỦ                    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;         […]
Read More

Nghị định 53/2007/NĐ-CP 04 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 121/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2007 QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ   CHÍNH PHỦ                  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;           […]
Read More