Category: ĐẦU TƯ 2011

Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 03/2011/TT-BKHĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ  về […]
Read More