Category: ĐẦU TƯ PHÚ QUỐC 2013

Quyết định 80/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 80/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Căn […]
Read More

Nghị quyết 54/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 54/2013/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2013   NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG LÀ […]
Read More

Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2013 về Tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1923/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 05 tháng 08 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ ĐẦU TƯ TRÊN ĐẢO PHÚ QUỐC CHỦ TỊCH […]
Read More