Category: DOANH NGHIỆP 2006

Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ thanh lý, quản lý tài sản

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 67/2006/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG LUẬT PHÁ SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐẶC BIỆT VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN   CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm […]
Read More