Category: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2000

Nghị quyết Của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2000/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2000 NGHỊ QUYẾT Của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 […]
Read More

Nghị quyết số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 06 năm 2000 Về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

QUỐC HỘI Số: 35/2000/NQ-QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2000 NGHỊ QUYẾT Về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình ____________ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ vào Điều 84 […]
Read More

Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 9/6/2000 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2001.

QUỐC HỘI Số: 22/2000/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2000 LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH SỐ 22/2000/QH10 NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2000 LỜI NÓI ĐẦU Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi […]
Read More