Category: LAO ĐỘNG 2002

Luật số: 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 04 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

QUỐC HỘI Số: 35/2002/QH10 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2002 LUẬT CỦA QUỐC HỘI Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]
Read More