Category: LAO ĐỘNG 2003

Nghị định số: 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

CHÍNH PHỦ Số: 44/2003/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động CHÍNH PHỦ […]
Read More

Nghị định số: 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 33/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 33/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 41/CP […]
Read More