Category: LAO ĐỘNG 2008

Luật số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 25/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008  LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More