Category: LAO ĐỘNG 2009

Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   _____ Số: 62/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế ______ CHÍNH PHỦ […]
Read More

Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI _______________ Số: 17/2009/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________ Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH  ngày 22 tháng 9 năm […]
Read More