Category: LAO ĐỘNG 2010

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung

CHÍNH PHỦ _______ Số: 28/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________ Hà Nội, ngày 25  tháng 3  năm 2010  NGHỊ ĐỊNH Quy định mức lương tối thiểu chung ________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn […]
Read More