Category: LAO ĐỘNG 2013

Nghị định số: 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 182/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG […]
Read More

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2013/nđ-cp ngày 10 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 […]
Read More

Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

THÔNG TƯ 30/2013/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 44/2013/NĐ-CP HƯỚNG DẪN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự […]
Read More

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

THÔNG TƯ 25/2013/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI […]
Read More

Nghị định số: 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

CHÍNH PHỦ Số: 102/2013/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ___________________________________ Căn cứ […]
Read More

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 44/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Luật tổ […]
Read More