Category: NHÀ ĐẤT 2004

Nghị định của chính phủ Số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

CHÍNH PHỦ Số: 197/2004/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]
Read More