Category: NHÀ ĐẤT 2006

Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 63/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 […]
Read More