Category: NHÀ ĐẤT 2011

THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH ———- Số: 153/2011/TT-BTC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011 THÔNG TƯ Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp —————— Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông […]
Read More

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 53/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định […]
Read More