Category: NHÀ ĐẤT 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 LUẬT ĐẤT ĐAI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương […]
Read More

Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 89/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ […]
Read More

Thông tư số: 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2013 Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

BỘ XÂY DỰNG Số: 11/2013/TT-BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản […]
Read More

Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 34/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013  NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 […]
Read More