Category: SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2008

Nghị định số: 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

CHÍNH PHỦ Số: 133/2008/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ ____________________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính […]
Read More