Category: SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2009

Luật số: 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

QUỐC HỘI Số: 36/2009/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ  _____________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm […]
Read More

Nghị định số: 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

CHÍNH PHỦ Số: 47/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan ______________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 […]
Read More