Category: SỞ HỮU TRÍ TUỆ 2011

Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

CHÍNH PHỦ _______Số: 109/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________ Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011  NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP  ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt […]
Read More

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

CHÍNH PHỦ _____ Số: 85/2011/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________ Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng […]
Read More