Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2005

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

QUỐC HỘI Số: 45/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung […]
Read More