Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2007

Thông tư của Bộ tài chính số: 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế

BỘ TÀI CHÍNH Số: 61/2007/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2007 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế __________________________ Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/12/2006; Căn cứ các văn bản […]
Read More