Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2008

Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội kỳ họp thứ 3 ngày 03 tháng 6 năm 2008

QUỐC HỘI Số: 13/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2008 LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  __________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một […]
Read More