Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2009

Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 sửa đổi, bổ sung mộ số điều của nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

CHÍNH PHỦ Số: 13/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi […]
Read More