Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2010

Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mộ số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

CHÍNH PHỦ Số: 87/2010/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu _________________________________________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]
Read More