Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2012

Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

QUỐC HỘI _________Luật số: 26/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ______________________________   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được […]
Read More

Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 80/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 22 tháng  5 năm 2012  THÔNG TƯ Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế ______________________ Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn […]
Read More

Thông tư số 05/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 05/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày  05 tháng  01 năm 2012  THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP  ngày 8 tháng 12 năm 2011 […]
Read More