Category: THUẾ – KẾ TOÁN 2017

Thông tư số 37/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ tài chính

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 37/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH […]
Read More