Category: THƯƠNG MẠI 2005

Nghị định số: 116/2005/NĐ-CP của chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh

CHÍNH PHỦ Số: 116/2005/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh CHÍNH PHỦ           Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ […]
Read More