Category: THƯƠNG MẠI 2009

Nghị định của chính phủ số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 4 nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____ Số: 68/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ […]
Read More

Nghị định của chính phủ số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

CHÍNH PHỦ ——- Số: 43/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng […]
Read More

Thông tu số 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập

BỘ CÔNG THƯƠNG ______________ Số:  03/2009/TT-BCT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội,  ngày 10 tháng 02  năm 2009 THÔNG TƯ Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao […]
Read More