Category: VẬN TẢI HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI 1991

Luật của Quốc Hội số 63-LCT/HĐNN8 ngày 26/12/1991 về hàng không dân dụng

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 63-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1991   LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 63-LCT/HĐNN8 NGÀY 26/12/1991 VỀ HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Mục 1: MỤC ĐÍCH, PHẠM […]
Read More