Category: CIVIL MATTER 2004

  • Home
  • CIVIL MATTER 2004

Bộ luật tố tụng dân sự số: 24/2004/QH11

QUỐC HỘI Số: 24/2004/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2004 BỘ LUẬT Tố tụng dân sự Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo […]
Read More

Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 02/2004/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2004 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc […]
Read More

Law No.24/2004/QH11 of June 15, 2004 civil procedure

THE NATIONAL ASSEMBLY ————— SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ————– No. 24/2004/QH11 Hanoi, June 15, 2004   CODE CIVIL PROCEDURE Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 of the X th National Assembly, the 10th session. This […]
Read More