Category: CIVIL MATTER 2006

  • Home
  • CIVIL MATTER 2006

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số: 03/2006/NQ-HĐTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn áp dụng một số quy định […]
Read More

Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ : Về họ, hụi, biêu, phường

CHÍNH PHỦ _________ Số: 144/2006/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày  27  tháng  11  năm 2006   NGHỊ ĐỊNH Về họ, hụi, biêu, phường _________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ […]
Read More

Resolution No. 03/2006/NQ-HDTP of July 08, 2006 guiding the application of a number of provisions of the 2005 civil code on extra-contractual damage compensation

THE JUDGES’ COUNCIL OF THE SUPREME PEOPLE’S COURT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- No: 03/2006/NQ-HDTP Hanoi, July 08, 2006   RESOLUTION GUIDING THE APPLICATION OF A NUMBER OF PROVISIONS OF THE 2005 CIVIL CODE ON EXTRA-CONTRACTUAL DAMAGE COMPENSATION THE JUDGES’ COUNCIL OF THE SUPREME PEOPLES COURT Pursuant to […]
Read More