Category: CIVIL MATTER 2009

  • Home
  • CIVIL MATTER 2009

Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Quốc hội quy định về Án phí, lệ phí Tòa án

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số: 10/2009/UBTVQH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2009 PHÁP LỆNH Án phí, lệ phí tòa án _________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã […]
Read More

Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ Số: 58/2009/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009  NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự _________________________________________  […]
Read More

Ordinance No. 10/2009/UBTVQH12 of February 27, 2009, on court costs and fees

ORDINANCE NO. 10/2009/UBTVQH12 OF FEBRUARY 27, 2009, ON COURT COSTS AND FEES THE NATIONAL ASSEMBLY STANDING COMMITTEE ——— SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- No. 10/2009/UBTVQH12 Hanoi, February 27, 2009   ORDINANCE ON COURT COSTS AND FEES Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was […]
Read More