Category: CIVIL MATTER 2013

  • Home
  • CIVIL MATTER 2013

Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 125/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH […]
Read More

Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIẾM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH […]
Read More

Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCAn ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an về hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

BỘ TƯ PHÁP – BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – BỘ CÔNG AN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ […]
Read More

Decree No. 125/2013/ND-CP of October 14, 2013, amending Decree No. 58/2009/ND-CP guiding Law on enforcement of civil judgments regarding procedures for enforcement of civil judgments

THE GOVERNMENT ——— SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 125/2013/ND-CP Hanoi, October 14, 2013   DECREE AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT’S DECREE NO. 58/2009/ ND-CP DATED JULY 13, 2009, DETAILING AND GUIDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS REGARDING […]
Read More

Law No. 36/2013/QH13 of June 20, 2013 on amendments to the law on residence

NATIONAL ASSEMBLY ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— Law No. 36/2013/QH13 Hanoi, June 20, 2013   LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON RESIDENCE Pursuant to the Constitution of Socialist Republic of Vietnam 1992, amended in the Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly issues the Law on amendments to the […]
Read More