Category: INTELLECTUAL PROPERTY 2005

  • Home
  • INTELLECTUAL PROPERTY 2005

Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 50/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005  QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 […]
Read More

Law No. 50/2005/QH11 of November 29, 2005, on Intellectual property.

NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- No. 50/2005/QH11 Hanoi, November 29, 2005   LAW ON INTELLECTUAL PROPERTY National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam Legislature XI, Session 8 (From 18 October until 29 November 2005) Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam […]
Read More