Category: INVESTMENT 2014

LUẬT ĐẦU TƯ

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 67/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đầu tư. Chương […]
Read More

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Căn cứ Luật Tổ chức […]
Read More

Law No. 67/2014/QH13 of November 26, 2014, on investment

THE NATIONAL ASSEMBLY ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— Law No. 67/2014/QH13 Hanoi, November 26, 2014 LAW ON INVESTMENT Pursuant to Constitution of Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Investment. Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope This Law deals with business investments in Vietnam […]
Read More

Law on Investment

  THE NATIONAL ASSEMBLY No. 67/2014/QH13 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness  Law on Investment Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates the Law on Investment. Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Scope of regulation This Law prescribes business investment activities in Vietnam and […]
Read More

Law No. 49/2014/QH13 of June 18, 2014, on public investment

THE NATIONAL ASSEMBLY ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 49/2014/QH13 Hanoi, June 18, 2014 LAW ON PUBLIC INVESTMENT Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly hereby promulgates the Law on Public Investment. Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Governing scope This Law provides […]
Read More

Decree No. 01/2014/ND-CP of January 03, 2014

THE GOVERNMENT ——— SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————— No: 01/2014/ND-CP Hanoi , January 03, 2014   DECREE ON FOREIGN INVESTORS’ PURCHASE OF SHARES OF VIETNAMESE CREDIT INSTITUTIONS Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; Pursuant to the June 16, 2010 Law on the State bank […]
Read More