Category: INVESTMENT 2016

Thông tư quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ VÀ CHI PHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— […]
Read More

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 50/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI […]
Read More

Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư và nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 118/2015/NĐ-CP NGÀY 12/11/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ  BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]
Read More

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2015/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 02 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]
Read More

Circular guiding the application of investment incentives in accordance with the law on investment and the government’s decree no. 118/2015/nd-cp of november 12, 2015, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the law on investment

THE MINISTRY OF FINANCE No. 83/2016/TT-BTC THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – HappinessHanoi, June 17, 2016 CIRCULAR Guiding the application of investment incentives in accordance with the Law on Investment and the Government’s Decree No. 118/2015/ND-CP of November 12, 2015, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the […]
Read More