Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2001

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2001

Quyết định 91/2001/QĐ-TTg về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thành Vườn quốc gia Phú Quốc do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 91/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2001   QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 91/2001/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHUYỂN HẠNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN […]
Read More