Category: INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2011

  • Home
  • INVESTMENT IN PHU QUOC ISLAND 2011

Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ________ Số: 03/2011/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ Rạch Giá, ngày 14  tháng 01 năm 2011   QUYẾT ĐỊNH  Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang _______________ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG   Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi chín về việc vay và tạmứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 382/TTr- STC ngày 22/12/2010 về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang,   QUYẾT ĐỊNH:   […]
Read More