Category: MARRIAGE & FAMILY 2016

  • Home
  • MARRIAGE & FAMILY 2016

Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 114/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI […]
Read More

Decree No. 114/2016/ND-CP of July 8, 2016, on adoption registration fees, fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies

THE GOVERNMENT ——– SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ————— No. 114/2016/ND-CP Hanoi, July 8, 2016 DECREE ON ADOPTION REGISTRATION FEES, FEES FOR ISSUANCE OF OPERATION LICENSES OF INTERCOUNTRY ADOPTION AGENCIES Pursuant to Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; Pursuant to the Law on adoption dated June […]
Read More