Category: NHÀ ĐẤT

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 53/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp   CHÍNH PHỦ Căn […]
Read More

BỘ TÀI CHÍNH – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG —————— Số: 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————————–  Hà Nội,  ngày 31 tháng 01 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính […]
Read More