Category: DÂN SỰ 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội

QUỐC HỘI Số: 65/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự _____________________  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam […]
Read More