Category: CIVIL MATTER 2011

  • Home
  • CIVIL MATTER 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội

QUỐC HỘI Số: 65/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Dân sự _____________________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt […]
Read More

Law No. 65/2011/QH12 of March 29, 2011, amending and supplementing a number of articles of the civil procedure code

THE NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ——— No. 65/2011/QH12 Hanoi, March 29, 2011   LAW AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIVIL PROCEDURE CODE Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10. The […]
Read More