Category: ĐẦU TƯ 2010

LUẬT NUÔI CON NUÔI

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More

Nghị định 62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

CHÍNH PHỦ ________ Số: 62/2010/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ Hà Nội, ngày  04  tháng 6 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH __________ CHÍNH PHỦ             Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; […]
Read More