Category: INVESTMENT 2010

LUẬT NUÔI CON NUÔI

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 52/2010/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT NUÔI CON NUÔI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]
Read More

Decree No. 62/2010/ND-CP of June 04, 2010

THE GOVERNMENT ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness ————– No.: 62/2010/ND-CP Hanoi, June 04, 2010   DECREE AMENDING, SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF DECREE NO.53/2007/ND-CPDATED APRIL 04, 2007 OF THE GOVERNMENT STIPULATING SANCTIONS OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE DOMAIN OF PLANNING AND INVESTMENT THE GOVERNMENT Pursuant to the December 25, […]
Read More