Category: DOANH NGHIỆP 2015

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp.

  CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 96/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ […]
Read More

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp.

CHÍNH PHỦ ——- Số: 78/2015/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015     NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; […]
Read More

Thông tư số 127/2015/TT-BTC ngày 21 tháng 08 năm 2015 quy định về hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp.

  BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 127/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2015   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP MÃ SỐ DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ ĐỐI […]
Read More

Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26 tháng 06 năm 2015 về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4211/BKHĐT-ĐKKD V/v hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày […]
Read More