Category: HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 2001

Nghị định số: 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

CHÍNH PHỦ Số: 70/2001/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2001 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình _____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm […]
Read More